DĖMESIO nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. balandžio 28 d. skelbiamas kvietimas Nr. 20 vietos projektų paraiškoms teikti pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir 3 veiklos sritis „Parama sumanių kaimų (SK) vietos projektams“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7.3)

Finansavimo sąlygų aprašas ir priedai pateikti žemiau.

 Kvietimų pagal Šilutės rajono vietos plėtros strategiją 2014-2020 m.  nebeplanuojama skelbti.

Teisės aktai

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika ( 2018-07-14 redakcija)

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Metodinė medžiaga

Čia rasite mokymų medžiagą, atmintines ir kitą informaciją, kuri Jums padės parengti vietos projekto paraišką.

Visi kvietimai

Close Menu