Nuo 2024 m. kovo 18 d. iki 2024 m. gegužės 17 d. skelbiami kvietimai Nr. 21 ir Nr. 22 teikti vietos projektų paraiškas.

Kvietimo Nr. 21 Finansavimo sąlygų aprašą priemonės „Ūkio  ir verslo plėtra“  2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ vietos projekto paraiškos ir kitų dokumentų formas rasite čia.

Kvietimo Nr. 22 Finansavimo sąlygų aprašą priemonės „Ūkio  ir verslo plėtra“  2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (EURI lėšos) vietos projekto paraiškos ir kitų dokumentų formas rasite čia.

 

Planuojamų kvietimų grafikas 2024 m.

VPS priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos sritys numatytos):

Kvietimo pradžia

Kvietimo pabaiga

ASOCIACIJOS „LAMATOS ŽEMĖ“ 2014–2020 M.VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Priemonė: „Ūkio ir verslo plėtra“

   

– veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Kvietimų nebeplanuojama

 

– veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

2024-03-18

2024-05-17

Priemonė: „NVO ir socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

Kvietimų nebeplanuojama

 

Priemonė: „Regioninių paslaugų ir produktų pasiūlos didinimas, remiant partnerystę ir bendradarbiavimą“

Kvietimų nebeplanuojama

 

Priemonė: „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“

Kvietimų nebeplanuojama

 

Priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Kvietimų nebeplanuojama

 

– veiklos sritis: „Bendruomenių veiklai būtinų patalpų įrengimas“

Kvietimų nebeplanuojama

 

– veiklos sritis: „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio  užimtumo galimybių gerinimas“

Kvietimų nebeplanuojama

 

– veiklos sritis: „Parama sumanių kaimų (SK) vietos projektams“

Kvietimų nebeplanuojama

 

Priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“

Kvietimų nebeplanuojama

 

ASOCIACIJOS „LAMATOS ŽEMĖ“ 2023–2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

1 priemonė. Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra

Kvietimų neplanuojama

 

2 priemonė. Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

2024-09-30

2024-11-22

3 priemonė. Socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Kvietimų neplanuojama

 

4 priemonė. Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas

2024-07-15

2024-09-12

5 priemonė. VP pareiškėjų ir vykdytojų mokymas

2024-07-15

2024-09-12

6 priemonė. Kaimo gyventojų aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas

2024-09-30

2024-11-22

Teisės aktai

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika ( 2018-07-14 redakcija)

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Metodinė medžiaga

Čia rasite mokymų medžiagą, atmintines ir kitą informaciją, kuri Jums padės parengti vietos projekto paraišką.

Visi kvietimai

Close Menu