DĖMESIO nuo 2022 m. gruodžio 15 d. iki 2023 m. vasario 15 d. skelbiami kvietimai Nr. 18 ir Nr. 19 vietos projektų paraiškoms teikti pagal priemones „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 ir Nr. LEADER-19.2-6.4 (EURI lėšos).

Atkreipiame dėmesį, kad 2022-12-20 buvo ištaisyta techninė klaida 18 KV. finansavimo sąlygų aprašo 2 lentelės 4.3 punkte. 

Finansavimo sąlygų aprašai ir priedai pateikti žemiau.

 

Teisės aktai

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika ( 2018-07-14 redakcija)

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Metodinė medžiaga

Čia rasite mokymų medžiagą, atmintines ir kitą informaciją, kuri Jums padės parengti vietos projekto paraišką.

Visi kvietimai

Close Menu